Doğal Kaynaklar, Çevre ve Enerji Hukuku

Ülkemiz başta olmak üzere dünyadaki nüfus artışına paralel olarak artan doğal kaynaklar ve enerji tüketimi neticesinde Doğal Kaynaklar Hukuku ve Enerji Hukuku ile buna bağlı olarak Çevre Hukuku önem kazanmıştır. Bu bakımdan, Doğal Kaynak ve Enerji Piyasaları ile Çevre Hukuku bakımından getirilen yeni düzenlemeler ile kurumsal yapılanma ve uyum sürecine girilmiştir. İşte bu süreçlerde, Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz, size hukuken eşlik etmekteyiz. 

Çevre Hukuku Nedir?

Çevreye ilişkin değerleri güvence altına almak üzere kurallar düzenleyen hukuk dalıdır. Çevre Hukukunun kapsamı, çevre kavramının doğru tanımlanması ile başlamaktadır. Bu bakımdan insanın doğal ve yapay çevresini bu kapsama dahil etmek gerekmektedir.

Çevre Hukukunun Temel Nitelikleri 

Çevre Hukuku, gelişmekte olan toplumun tüm aktörlerini ilgilendiren toplumsal ve dinamik bir hukuk dalı olup kamu hukuku ve özel hukukun karmasından oluşmaktadır. Bu anlamda, çevresel sorunlarda devletin aktif müdahalesi gerektiğinden kamu hukuku özelliği öne çıkmaktadır.

Çevre Hukuku İlkeleri

Çevre Hukukuna ilişkin temel ilkeler ulusal ve uluslararası düzeyde bildirge, tavsiye kararı, direktif, sözleşme, plan, program ve kanunlar ile ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda, anayasal hak olan çevre hakkının hem hak hem de yükümlülük boyutu bulunmaktadır. Çevre Hukukunun İlkeleri arasında Önleme, İşbirliği ve Eşgüdüm, Entegrasyon, Katılım, Kirleten Öder ve İhtiyat İlkeleri yer almaktadır.

Çevre Hukuku Politikaları

Çevre Hukukunun temel amacının çevreyi korumak olduğu dikkate alındığında çevrenin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve kirliliğin önlenmesi politikaları öne çıkmaktadır. Bu anlamda, evrensellik ve çağa ayak uydurma önem teşkil ederken Çevre Hukuku ilkeleri doğrultusunda etkili ve ekolojik gerçeklikler temel alınarak politika faaliyetlerinin çevre politikası ile uyumlu olması hedeflenmektedir.

Enerji Hukuku Nedir?

Enerji Hukuku, enerji kaynaklarının çıkarılması, kullanılması, üretilmesi ve tüketilmesi aşamalarında geçerli olan kuralları düzenleyen hukuk dalıdır. Bu anlamda, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlemeler bulunmaktadır. Bu bağlamda, rekabet ortamında özel hukuk hükümleri uyarınca faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulmasını hedeflenmektedir.

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2007 yılında kurulmuştur. Enerji Hukukunun gelişmesine, doğal kaynaklar ve enerji konularının çevreyle uyumlu ve etkin şekilde yönetilmesinde özel ve kamu sektör politikalarına katkıda bulunmayı hedefleyen kuruluştur.

Doğal Kaynaklar, Çevre ve Enerji Hukuku Alanlarındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, enerji sektörünün önemli oyuncularından olan petrol ve gaz şirketleri, madencilik şirketleri, elektrik altyapı hizmeti şirketleri ve enerji sektörü ile bağlantılı çalışan finansal kurum ve kuruluşlar ile sigorta şirketlerini, ekipman tedarikçileri, yüklenici ve alt yükleniciler, işletme ve bakım hizmeti sağlayıcılarını gerek devlet mahkemeleri gerek uluslararası kurumlar gerekse tahkim yargılaması nezdinde temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu, 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır. 

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, enerji sektöründe konsorsiyum ve ortak girişim kurma, enerji şirketlerinin kuruluş belgeleri ve projeler üzerinde due diligence, proje finansmanı, enerji ve madencilik faaliyetlerinde çevre hukukunu ilgilendiren ruhsat ve izinlerin alınması, temdit süreçlerinin takibi, enerji şirketlerinin kuruluşuna ilişkin lisans başvuru ve tadillerinin takip edilmesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nezdindeki işlerin takibi, lisans sözleşmeleri, sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri ile imtiyaz sözleşmelerinin düzenlenmesi, enerji sektöründeki ihale, depolama, gümrük, ithalat ve ihracat işlemlerinin yürütülmesi, enerji şirketleri arasında rekabet hukukundan doğan uyuşmazlıklar ile enerji şirketleri ile kamu arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın