Gayrimenkul Hukuku

Kentsel dönüşümden kira hukukuna uzanan Gayrimenkul Hukuku güncelliğini kaybetmeyen ve hemen herkesin günün birinde avukata başvurduğu bir alandır. Günü geldiğinde sizlere engin deneyim ve bilgimizle yardımcı olmak üzere, Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz sizin için hazır bulunmaktayız.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul Hukuku, evi arsa, apartman, daire gibi taşınmazlara ilişkin olan hukuk dalıdır. Medeni Hukukun bir parçası olan Eşya Hukuku içinde ayrı bir hukuk dalı olan Gayrimenkul Hukuku yeri geldiğinde birçok farklı hukuk dalı ile kesişmektedir.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Gayrimenkul Hukukunda özellikle taşınmaz davaları teknik boyutu olan davalar olup davalar titizlikle takip edilmediğinde hak kaybına sebep olmaktadır. İşte Gayrimenkul Hukuku avukatı bu anlamda süreç içerisindeki muhtemel hataların yapılmasını önlemeye yönelik dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Gayrimenkul Hukuku Mevzuatı

Gayrimenkul Hukuku mevzuatı çeşitli kanun ve yönetmeliklerden oluşmaktadır. Bunların başında, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Türk Medeni Kanunu, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, İskân Kanunu, Belediye Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Türk Vatandaşlığı Kanunu ile İmar, İskân, Belediye ile ilgili Yönetmelikler, Yapı Denetimi ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Uygulama Yönetmelikleri yer almaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi mülk sahipleri, kiraya verenler, kiracılar, alt kiraya verenler, alt kiracılar, kat malikleri, kat malikleri kurulları, blok yapı malikleri, blok temsilcileri kurulları ile yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını devlet kurumları ve mahkemeler nezdinde temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 5543 sayılı İskân Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile diğer mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, taşınmaz satış ve satış vaadi işlemlerinin takip edilmesi, kat mülkiyeti ve kat irtifakının kurulması, yönetim planının düzenlenmesi, inşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması süreçlerinin takip edilmesi, yapı kayıt belgesinin alınmasına ilişkin işlemlerin takip edilmesi, kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin işlem ve itirazların takip edilmesi, ipotek kurulması ve  terkini işlemlerinin yapılması, intifa, sükna, şufa, intifa, geçit hakkı başta olmak üzere sınırlı ayni hakların tesis edilmesi ve terkin edilmesi, taşınmaz üzerine takyidat ve şerh konulması, imar planlarına karşı idari itiraz ve başvuruların yapılması, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasında banka hesaplarının açılması, satış ya da satış vaadi sözleşmelerinin düzenlenmesi, Tapu Müdürlükleri ve Noterlikler nezdinde satış ya da satış vaadi işlemleri ile Nüfus Müdürlükleri nezdinde vatandaşlık işlemlerinin takip edilmesi, tapu iptal ve tescil davaları, istihkak davaları, ecrimisil davaları, kamulaştırma davaları, kamulaştırmasız el atma davaları, sit alanları, koruma alanları, tarihi eser veya kültür varlığı tescili sonrasında maliklerin açacağı davalar, kamuya terk edilmiş taşınmazların iadesi ve tazminat davaları, istirdat davaları, müdahalenin men’i davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, imar planlarına karşı yürütmenin durdurulması ve iptal davaları, parselasyon, ifraz, tevhid başta olmak üzere imar uygulamalarından doğan davalar, imar para cezaları ve yaptırımlarına karşı davalar,  inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izninden doğan davalar, kadastro hukukundan doğan davalar, orman kanunu ve kıyı kanunu gereğince tapusu Hazineye verilen taşınmazlar için tazminat davaları, tahliye davaları, kat mülkiyetinden doğan davalar ile kiranın tespiti ve uyarlanması davalarının takip edilmesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınmasına ilişkin başvuruların yapılması, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve kuruluş işlemlerin takip edilmesi, inşaat sözleşmeleri, ipotek sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, inşaat ve konut kredi sözleşmeleri, taşınmaz satış sözleşmeleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile bina yönetim sözleşmelerinin müzekkeresi, düzenlenmesi ve gerektiğinde tapu siciline şerh ettirilmesi başta olmak üzere dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın