İdare Hukuku

Genç ve sürekli gelişmekte olan İdare Hukuku temel ilkelerini sıklıkla yargı içtihatlarından aldığı için değişebilir niteliktedir. İşte tam bu noktada, Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz, bütün bu gelişmeleri yakın şekilde takip etmekte ve İdare Hukukunun nabzını tutmaktayız.

İdare Hukuku Nedir?

İdare Hukuku, idarenin etkinliklerine, kuruluşuna ve idare edilenlere uygulanan hukuk dalıdır. İdare Hukuku, idareye özgü kamu hukuku kurallarından oluşmaktadır. Bu anlamda, İdare Hukuku özel hukuk ilke ve kurallarından farklı bir hukuk dalıdır.

İdare Hukukunun Özellikleri

İdare Hukukunda kamu yararları idare edilenlerin özel yararlarına üstün tutulmaktadır. Öte yandan, tam olarak derlenmemiş bu hukuk dalında yargı kararları yoluyla esneklik ve gelişme söz konusu olmaktadır.

İdare Hukukunda Statü

İdare Hukuku, genel, soyut, sürekli ve kişilik dışında kalan durumları düzenleyen bir statü hukuk dalıdır. Bu anlamda, idare hukuku idare edilenlerin haklarını ferden düzenlemediğinden sadece belli bir kişinin -örneğin, belirli bir A kişisi memurun- haklarını değil belli bir statüdeki kişilerin -örneğin, tüm memurların- haklarını düzenlemektedir.

İdare Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, idare ile hukuki ilişkilerinde gerçek ve tüzel kişileri temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, imtiyaz sözleşmeleri, yap-işlet-devret sözleşmeleri, yap-kirala-devret sözleşmeleri, kamu özel işbirliği sözleşmeleri başta olmak üzere idare hukuku ile karşılıklı sözleşmelerin müzakere edilmesi, incelenmesi ve düzenlenmesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, idari para cezası, faaliyetin durdurulması idari cezası ile izin ve ruhsatların iptaline karşı idari dava yoluna başvurulması ve davanın takip edilmesi, tazminat talepli idari davaların takip edilmesi, kentsel dönüşüm hukukundan, ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali, kamulaştırmasız el atma ile kamu ihalelerinden kaynaklanan idari uyuşmazlıkların çözümü başta olmak dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın