Miras Hukuku

Ölüm yaşamın bir gerçeği olduğundan herkes günün birinde miras bırakan olmasa bile mirasçı sıfatıyla Miras Hukukundan doğan işler nedeniyle hukuki danışmanlığa ihtiyaç duymaktadır. Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz işte tam bu noktada yanınızdayız.

Miras Hukuku Nedir?

Miras Hukuku, ölüm veya gaiplik halinde kişinin mal varlığının mirasçılara nasıl aktarılacağını ve borçların nasıl ödeneceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku avukatı, ölüm veya gaiplik halinde kişinin mallarının nasıl paylaşılacağı, ölüme bağlı tasarrufların düzenlenmesi, yasal ve atanmış mirasçılara haklara konusunda hukuki danışmanlık verilmesi, veraset ilamı alınması, tenkis davasının açılması, terekenin tespiti davasının açılması, muris muvazaası davasının açılması gibi konularda çalışmaktadır.

Miras Hukukunda Mal Paylaşımı

Miras Hukukunda mal paylaşımı, vasiyetnamenin bulunması halinde burada belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılmalıdır. Vasiyetnamenin bulunmadığı durumlarda hayatta kalan eşe malvarlığının dörtte biri verilmektedir. Kalan kısım ise, çocuklar arasında eşit şekilde paylaştırılmaktadır.

Miras Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi Türk ve yabancı gerçek kişiler, mirasçılar, saklı pay sahipleri ile vasiyet alacaklılarını devlet mahkeme ve kurumları nezdinde temsil etmektedir. 

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, vasiyetname başta olmak üzere ölüme bağlı tasarrufların düzenlenmesi, miras taksim sözleşmelerinin düzenlenmesi, ölüme bağlı tasarrufun iptali davaları, tenkis davaları, denkleştirme davaları, mirasın reddinin iptali davaları, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davaları ile istihkak davalarının takip edilmesi, veraset vergi beyannamesi hazırlanması, intikallerinin gerçekleştirilmesi işlemlerinin yapılması, veraset ilamının alınması, mirasın reddedilmesi işlemlerinin yapılması başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın