Sözleşme Hukuku

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz, sözleşme öncesi görüşmelerden sözleşmenin imzalanmasına ve ifasına kadar her aşamada devreye girmekteyiz. Bu bakımdan, öncelikle taraflar arasındaki ilişkinin niteliğini ve karşılıklı menfaatleri isabetli şekilde tespit etmekteyiz. Takiben bu hususlar gözetilerek etkili bir sözleşmenin imzalanmasını ve daha sonra doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların ve hak kayıplarının henüz sözleşme aşamasında engellenmesini ve bu şekilde taraflar arasındaki ilişkinin uzun ömürlü olmasını sağlamaya yönelik çözümler üretmekteyiz.

Sözleşme Hukuku Nedir?

Tarafların belirli bir hukuki sonuç doğurmak üzere karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarından oluşan işleme sözleşme denmektedir. Sözleşmenin tarafları alacaklı ve borçlu kişi veya kişiler, sözleşme serbestisinin olduğu tüm hukuk alanlarında sözleşme akdedebilmektedir. Sözleşme hükümlerinin getirdiği hak ve yükümlülükleri düzenleyen bu alan Sözleşme Hukuku olarak adlandırılmaktadır.

Sözleşme Hukukunun Temel İlkeleri

Sözleşme hukuku temel ilkeleri arasında Anayasa’dan kaynaklanan sözleşme özgürlüğü, sözleşmenin kanunun emredici hükümlerine, ahlaka ve kamu düzeni ile kişilik haklarına uygunluğu, konusu bakımından imkân dahilinde olması, taraflar arası eşitlik, nisbilik, rızaya dayalı olması, dürüstlük ve karşılıklılık ilkeleri bulunmaktadır.

Sözleşme Hukuku Avukatı

Sözleşme Hukuku avukatı, sözleşme metninin hazırlanmasından önce taraflar arasındaki müzakereleri yürütmek ve bu konuda hukuki yönlendirme ve danışmanlık yapmakla mükelleftir. Sözleşmesel ilişkide ortaya çıkan sorunlar nedeniyle sözleşmenin feshi ya da haksız feshi karşısında süreci yöneten sözleşme hukuku avukatı, sözleşmenin sona ermesi nedeniyle ihlâlden kaynaklanan zararların tazmini ile sözleşmedeki cezai şart hükümlerinin uygulanması için arabuluculuk ve dava başvuru ve takip işlemlerini yapmaktadır.

Sözleşme Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişileri her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde hukuki ilişkilerde sözleşmelerin incelenmesi, müzakeresi, hazırlanması, sonuçlandırılması sürecinde temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, ihtiyaca göre, INCOTERMS, ICC Model Ticari Aracılık Sözleşmesi, ICC Model Konsorsiyum Sözleşmesi, ICC Model Gizlilik Sözleşmesi, ICC Model Distribütörlük Sözleşmesi, ICC Force Majeure Klozu, ICC Hardship Klozu, ICC Model Uluslararası Franchise Sözleşmesi, ICC Model Birleşme ve Devralma Sözleşmesi, ICC Model Marka Lisans Sözleşmesi, ICC UCP Kuralları, ICC URC başta olmak üzere diğer ulusal ve uluslararası sözleşme hukukundan doğan kural, uygulama ve çözümlere başvurmaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi tahkim sözleşmeleri, delil sözleşmeleri, sorumsuzluk anlaşmaları, gizlilik sözleşmeleri, yetki sözleşmeleri, genel işlem şartları başta olmak üzere havacılık hukuku, inşaat hukuku, enerji hukuku, bankacılık hukuku, şirketler hukuku, rekabet hukuku, fikri mülkiyet hukuku, ticaret hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, turizm hukuku, gayrimenkul hukuku, miras hukuku, aile hukuku, iş hukuku, tüketici hukuku ile borçlar hukukundan doğan her türlü sözleşmenin hazırlanması, sözleşmelerin incelenmesi, sözleşmelerin müzakeresi ve sonuçlandırılması, sözleşmelerin tadili, sözleşmelerin geçersizliğinin ileri sürülmesi, sözleşmelerin feshi, ihtarnamelerin keşidesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası sözleşme hukukundan doğan her türlü hizmet vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın