Vergi Hukuku

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz, talep halinde ilk olarak idare ile uzlaşma yoluna gidilmesi ile bu girişimin sonuçsuz kalması halinde vergi mahkemeleri nezdinde dava açılması aşamalarında yer almaktayız.

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi Hukuku, geniş anlamda, devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği, vergiler başta olmak üzere, tüm kamu gelirlerini içermektedir. Bu bağlamda, devlet ile vatandaşlar arasındaki vergisel ilişki ile yükümlülükler ele alınmaktadır.

Vergi Hukuku İlkeleri

Vergi Hukuku ilkeleri arasında verginin yasallığı, adaletli ve dengeli dağılımı, mali güce göre alınması, kamu giderlerini karşılamak için alınması, genellik ve eşitliğe uygun olarak alınması sayılmaktadır. Bunun dışında uygulamada sıklıkla, tahakkuk ilkesi, dönemsellik ilkesi, gerçek gelirin vergilendirilmesi ilkesi ile ekonomik yaklaşım ilkesi karşımıza çıkmaktadır.

Aile Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, idare ile hukuki ilişkilerinde gerçek ve tüzel kişileri temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile diğer mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından uygulanan vergi usulsüzlük cezalarına karşı iptal davalarının açılması ve takip edilmesi, tahakkuk edilen vergiler, mesnetsiz ödeme emirleri, vergi zıyaı ile usulsüzlük cezaları ile ilgili uzlaşmaya başvurulması, vergi daireleri nezdinde vergi yapılandırma süreçlerine başvurulması ve bu süreçlerin takip edilmesi ile vergi hukuku ile doğan her türlü uyuşmazlığın çözümü başta olmak üzere dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın