Belediye Hukuku

Belediye Hukuku, belediye sınırları içinde yaşayan herkesi ilgilendiren bir alan olduğu kadar uzman avukatların az bulunduğu da bir alandır. Belediye Hukuku alanındaki uzman kadromuzla dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizle Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz sizinleyiz.

Belediye Hukuku Nedir?

Belediye Hukuku, yerel yönetim belediye sınırları içinde kalan yerlerde vatandaş ile belediye arasındaki düzenleme ihtilafları konu edinen hukuk dalıdır.

Belediye Kanunu Hemşehri Hukuku 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisi sayılmaktadır. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılması, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenmesi ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanmasına ilişkin olarak haklara sahip olduğu ve yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması gerektiği bu madde ile düzenlenmiştir. 

Belediye Hukuk Müşaviri 

Belediye Hukuk Müşavirlerinin görevleri arasında bağlı bulundukları belediye adına yargı mercilerinde dava ikame etmek, belediyeye karşı ikame edilmiş davalarda belediyeyi savunmak, belediye adına icra takibi yapmak, belediyeye karşı başlatılmış olan icra takiplerinde vekillik yapmak, belediyenin ilgili birimlerine danışma mahiyetinde hukuki görüş bildirmek, gerektiğinde suç duyurusunda bulunmak, belediyeyi ilgilendiren konularda hukuki yazışmaları yapmak bulunmaktadır.

Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü

Her belediyenin Hukuk işleri Müdürlüğü Görev Çalışma Yönetmeliği ayrıdır. Bu Yönetmelikler ile Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.

Belediye Hukuku ve İdare Hukuku

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlamakla, kararlarında mahallenin ortak isteklerini göz önünde bulundurmakla ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

İdare Hukuku Belediye Encümeni

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca belediye encümeninin görev ve yetkileri belirlenmiştir. Bunlar arasında, stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek, yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak, öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, kanunlarda öngörülen cezaları vermek, vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere karar vermek, umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek ve diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevlerini yerine getirmek bulunmaktadır. 

Belediye Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, idare ile hukuki ilişkilerinde gerçek ve tüzel kişileri temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile diğer mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, belediye cezalarına karşı iptal davasının açılması ve takip edilmesi, kentsel dönüşüm hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü, ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali ve kamulaştırmasız el atma davalarının açılması ve takip edilmesi ile kamu ihale sürecinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın