Ceza Hukuku

Medyada yer bulan çeşitli ceza davalarında taraf vekili olarak adı geçmiş olan Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz, Ceza Hukuku alanındaki bilgi, tecrübe ve hizmetlerimizi erişiminize sunmaktayız.

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza Hukuku, sosyal düzene karşı olan hangi davranışların suç olacağını belirleyen ve suçun hukuki sonucu olan ceza yaptırımını düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza Hukuku, hakların korunması yoluyla toplumsal huzurun gerçekleşmesine ve hukuki barışın korunmasına ilişkin kural ve yaptırımları belirlemektedir.

Ceza Hukuku İlkeleri

Ceza Hukuku İlkeleri arasında Suçta ve Cezada Kanunilik, Suçta ve Cezada Kusur, Belirlilik, Suç ve Cezaların Şahsiliği, Ceza Kanunlarının Yer Yönünden Uygulanmasında Mülkilik ve Lehe Hüküm İlkeleri ile Kıyas, Geçmişe Uygulama (Geriye Yürüme), Örf ve Adete Dayanarak Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı öne çıkarken Masumiyet Karinesi, Hukuka Uygunluk Nedenleri, Nedensellik Bağı, Kusur Yeteneği gibi kavramlar da önem kazanmaktadır. 

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Ceza Hukukunun Genel Hükümleri, ceza hukuku ilkeleri, suçun unsurları, özel görünüş biçimleri ve suça ilişkin suç ve yaptırımları düzenlemektedir.  

Ceza Hukuku Özel Hükümler 

Ceza Hukukunun Özel Hükümleri, Uluslararası Suçlar, Kişilere Karşı Suçlar, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Hürriyete Karşı Suçlar, Şerefe Karşı Suçlar, Genel Tehlike Yaratan Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Kamu Barışına Karşı Suçlar, Genel Ahlâka Karşı Suçlar, Aile Düzenine Karşı Suçlar, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete ilişkin Suçlar, Bilişim Alanında Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, Adliyeye Karşı Suçlar, Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlara ilişkin suç ve yaptırımları düzenlemektedir.

Ceza Hukuku Büroları

Ceza Hukuku büroları, Müvekkillerine soruşturma aşamasından başlamak üzere ihtiyaç duyulan her türlü dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti veren bürolardır.

Ceza Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, kişilere karşı suçlar ile ekonomik suçlar kapsamında cezai soruşturmanın ve bu suçlara ilişkin ceza davasının takip edilmesi, kovuşturma kararından sonra süreçle ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılması, şikayet dilekçesinin hazırlanması, kolluk ve savcılık nezdinde ifadenin alınmasına iştirak edilmesi, tutuklama kararına itiraz edilmesi, yarılamanın yenilenmesi ve temyiz talebinde bulunulması, icra ceza mahkemeleri nezdinde görülen uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın