İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku dosyalarında artış yaşandığı artık medyadan takip edilebilen bir gerçek haline gelmiştir. Borçluların yabancı ülkelere giderek borçlarını arkalarında bırakma çabalarına sıklıkla rastlamaktayız. İşte tam bu noktada, Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz, alacaklıların yalnızca Türkiye’deki alacaklarını değil tüm dünyadaki alacaklarını tahsil etmek üzere devreye giriyor ve ortak bürolarımız vasıtasıyla neticeye hızlı ve etkili şekilde ulaşmayı hedefliyoruz.

İcra Hukuku Nedir?

İcra Hukuku (Cüz’i İcra Hukuku), Takip Hukukunun bir parçası olup temelde, alacaklı kişilerin, banka, şirket, kambiyo senedi, kredi ve diğer benzeri sebeplerden kaynaklanan alacaklarını cebrî icra yoluyla tahsil edilmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Para tahsilatı dışında, taşınmazların tahliye ve teslimi, taşınırların teslimi ile bir işin yapılması veya yapılmaması gibi konuları da kapsamaktadır.

İflas Hukuku Nedir?

İflas Hukuku (Küllî İcra Hukuku), Takip Hukukunun ancak iflasa tabi borçlular bakımından uygulama alanı bulan kısmı olup borçlunun tüm malvarlığının satılmasını ve elde edilen para ile bilinen tüm alacaklıların alacaklarının ödenmesini düzenleyen hukuk dalıdır.

İcra ve İflas Hukukunda İflas Sebepleri ve Türleri Nelerdir?

İflas yoluyla adi takip, kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ve doğrudan iflas yolu olmak üzere üç sebep ve türde iflas yolu vardır.

İcra ve İflas Hukukunda Asliye Ticaret Mahkemelerinin Görevleri

Asliye Ticaret Mahkemelerinin İcra ve İflas Hukuku görevli olduğu durumlar söz konusudur. Bunların başında iflas davası gelmektedir. İflasa tabi kişilere karşı açılan iflas davasında yetkili Asliye Ticaret Mahkemesi görevli olup borçlunun iflasa tabi olup olmadığına re’sen gözetmekle yükümlüdür.

İcra ve İflas Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Türk ve yabancı ülke vatandaşı gerçek kişi ve tüzel kişi alacaklı veya borçluları devlet mahkeme ve kurumları nezdinde temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Türk ve yabancı ülke vatandaşı gerçek kişi ve tüzel kişi şirketlerin Türkiye’de ve yabancı ülkelerdeki alacaklarının tahsil edilmesi, Türkiye’de veya yabancı ülkedeki borçluların temerrüde düşürülmesi, Türkiye veya yabancı ülkede bulunan borçlulara ihtarname gönderilmesi, konkordato süreçlerinin takip edilmesi, şikayet sürecinin takip edilmesi, genel haciz yoluyla icra takipleri, kambiyo senedine mahsus alacakların tahsiline ilişkin icra takipleri, iflas yoluyla icra takipleri, menkul rehinin veya ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takipleri, kiralanan taşınmazların tahliyesi yoluyla icra takipleri ile ilamların icrası yoluyla icra takiplerinin yapılması, itirazın iptali davaları, itirazın kaldırılması davaları, takibin iptali davaları, takibin taliki davaları, taşınmazın tahliyesi davaları, menfi tespit davaları, istirdat davaları, istihkak davaları, iflas davaları, ihalenin feshi davaları ile alacak davalarının açılması ve takip edilmesi, icra hukuk ve icra ceza mahkemeleri nezdinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü, ihtiyati haciz talebinde bulunulması, borç tasfiye görüşmelerinin yapılması ve sulh anlaşmalarının protokole bağlanması, bankaların kredi sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü, konkordatoda iyileştirme projelerinin düzenlenmesi, borca batık şirketlerde iyileştirme projelerinin düzenlenmesi, iflas sürecinin takip edilmesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın